به سرم زده مسافرت بروم. بی هدف، بی برنامه. کوله ام را بندازم روی دوشم و بروم مملکتی دیگر و به هیچ کس نگویم کجا می روم و گم شوم

Advertisements