میلان کوندرا در “آهستگی” می گوید: 
“آنچه شخصیت ها تجربه کرده اند، از آن رو تجربه کرده اند که بعدن برای ما نقل کنند. برای منتقل کردن، ارتباط برقرار کردن، اعتراف کردن و نوشتن.”
Advertisements