من گم شده ام. سه هفته است که از منزل خارج شده و مراجعت نکرده ام. نه، خانواده ای نگرانم نیست. اگر پیدایم کردید لازم نیست با کسی تماس بگیرید. فقط برایم یک قصه بگویید که خوابم ببرد.  رفته بودم قصه گویم را پیدا کنم که گم شدم

Advertisements