زیبایی یک بوسه به آن است که لب ها در لحظه ی رسیدن به هم غنچه نشده باشند، اندکی باز باشند

Advertisements