فردا باید بروم ایکه آ یک کمد کوچک بخرم. دخترک که رفت خیلی از وسایل را با خودش برد…
Advertisements