عزیز دلم…
من چه کنم که این یک بار را تو به من اعتماد کنی؟
من چه کنم رفیق قدیمی گم شده؟
من از این راه دور چطور پیدایت کنم، شانه هایت را بگیرم و تکانت دهم بلکه به خودت بیایی؟
بیدار شو پسرک… التماست می کنم…
Advertisements