می نویسم “ببین، زنگ در کار نمی کنه. رسیدی تلفن کن.”
می نویسه “باشه گلبرگ.”
Advertisements