مادر من همیشه برای حقش جنگیده است، کوتاه نیامده است. به قول خودش زیر بار زور نرفته است. توی میوه فروشی، طلافروشی، صف اتوبوس، توی محل کار، توی مهمانی… حتا اینجا توی سوپرمارکت با زبان بی زبانی تخفیف خریدهایش را که اشتباهی حساب نگرده اند گرفته است. 
امروز زنگ زده ام شاکی، که فلانی کلاه بردار است، نامرد است، پولش را ندهید. اقلن طوری رفتار کنید که بفهمد می دانید دارد کلاه سرتان می گذارد. آرام می گوید این روزگار همه کلاه بردار و دزد شده اند، تو خودت را ناراحت نکن.
نه، این مادری نیست که من آخرین بار رساندم فرودگاه و فرستادم تهران..
Advertisements