بعد از سال ها دارم انار دون می کنم که زنگ می زنه.
می گم بگو چی دارم می خورم.
می گه انار!
Advertisements