تئوری جدیدم این است که ما دچار مدرنیته شده ها را فقط رضایت از کار است که راضی می کند. همه ی چیزهای دیگر را هم که داشته باشیم، تا کارمان خوشحال مان نکند خوشحال نیستیم. برعکسش هم هست. اگر از کارمان راضی بودیم، بقیه ی چیزهای اهمیت زیادی ندارند. 
این البته در مورد ما بی بچه ها صدق می کند. بچه که داشته باشی زندگی کلن معادلاتش عوض می شود لابد.
Advertisements