موهایم را که کوتاه کردم گفت “این خال روی گردنت نبود”.
 
Advertisements