یک روز هم برمی داری یک ایمیل می فرستی به بهترین دوستت، که یک سال و نیم است از دستت عصبانیم، خیلی زیاد. که رابطه مان دارد آزارم می دهد، فرسوده ام می کند. که نمی خواهم در این رابطه باشم برای مدتی.
 
یک روز هم بهترین دوستت جواب می دهد این رابطه تمام شده و متاسف است که تمام شده. می گوید از تو و از عدم صداقتت در رابطه می ترسد. از این که یک سال و نیم دلخوری را نشان نداده ای.
 
یک روز ملایم بهاری دوستی چهارده – پانزده ساله تان متوقف می شود.
یک روز کلن حساب دوستی های متوقف شده ات از دستت در می رود.
Advertisements