پيغام مى ده “هنوز قراره بياى لندن امروز؟” يك ماه پيش بهش گفتم كه امروز مى رم لندن و گفته ببينيم همو. جواب مى دم كه تو فرودگاهم. مى گه هنوز قراره ببينيم همو؟ مى گم اگه وقت دارى يك شنبه. مى گه فكر كردم امشب مى رسى، دير. مى گم امشب مى رسم، خيلى دير. مى گه رسيدى خبرم كن شام بخوريم با هم. مى گم ديرتر از شام مى رسم. چيزى نداره بگه.

Advertisements